Preskoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

Na podlagi 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03 in 76/05), objavljamo:

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA LEKARNE MOZIRJE

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda: Lekarna Mozirje

Odgovorna uradna oseba: Rosita Aubreht, mag. farm., direktorica zavoda

 

Datum prve objave kataloga: Februar 2009

Datum zadnje spremembe: FEBRUAR 2024

 

Katalog je dostopen na spletne naslovu:

http://www.lekarna-mozirje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-lekarne-mozirje/

 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani, v fizični obliki, pa ga na zahtevo prosilcev, posreduje pooblaščena oseba.

 

2.     Splošni podatki o javnem zavodu Lekarna Mozirje in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda:

 

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov ter organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.


Poleg tega zavod izvaja še naslednje dejavnosti:

 • preskrba prebivalstva s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje;
 • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
 • izdajanje veterinarskih zdravil.

 

Kot dodatno dejavnost izven dejavnosti javne službe lahko zavod opravlja še dejavnost:

 • trgovine na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
 • trgovine na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

 

Lekarna Mozirje

Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje
Vodja: Rosita Aubreht, mag. farm.
Tel.: +386 3 839 27 00
E -naslov: info@lekarna-mozirje.si

 

Uprava

Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje;
Vodja: Majda Pavčnik, oec.
Tel.: +386 3 839 27 02
E-naslov: racunovodstvo@lekarna-mozirje.si

 

Podružnica Ljubno ob Savinji

Foršt 55, 3333 Ljubno ob Savinji
Vodja: Simona Naraločnik, mag. farm.
Tel.: +386 3 838 10 23
E-naslov: ljubno@lekarna-mozirje.si

 

Podružnica Nazarje

Zadrečka cesta 2, 3331 Nazarje
Vodja: Nina Ugovšek, mag. farm.
Tel.: +386 3 839 23 33
E-naslov: nazarje@lekarna-mozirje.si

 

Organigram zavoda:

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

Pristojna oseba: Rosita Aubreht, mag. farm., direktorica zavoda
Naslov: Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje
Telefon: +386 3 839 27 00
E-naslov: info@lekarna-mozirje.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja    

                                                                                              

Državni predpisi

Povezava na predpise s področja zdravstva:

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/

                                                              

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti 

Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS)

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17, 73/19 in 186/21)

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)

Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22 – ZNUZSZS)

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 - ZZdr-2)

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1)

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 - ZZdrI-A in 47/04 - ZdZPZ)

Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 - ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 90/12 - ZdZPVHVVR in 22/18))

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08 in 44/22 – ZVO-2)

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 in 5/20)

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk)

 

Drugi pomembnejši predpisi

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/04 - skl. US, 46/06 - odl. US, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15 in 55/17 – ZkolT in 31/18)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)

Zakon o javnih uslužbencih (prvi del) (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Predpisi lokalnih skupnosti

 • Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Ur. l. RS, št. 65/97)
 • Statut Javnega zavoda Lekarne Mozirje

 

Predpisi Evropske unije:

Povezava na evropski register
Evropska farmakopeja

 

Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov so dostopni na spletnih naslovih:

vlade Republike Slovenije: http://www.vlada.si
državnega zbora Republike Slovenije: http://www.dz-rs.si
povezava na EU portal: http://eurlex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 • Program poslovodnega in programskega razvoja za mandatno obdobje 2020-2025 (nahaja se v računovodstvu v fizični obliki)
 • Srednjeročni plan investicij 2019-2023 (nahaja se v računovodstvu v fizični obliki)
 • letno poslovno poročilo (http://www.ajpes.si/letna_porocila);
 • letna računovodska poročila (http://www.ajpes.si/letna_porocila).

 


Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 Zavod trenutno ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zavod ne vodi evidenc, ki bi bile javno dostopne.

 

Seznam evidenc, ki jih zavod vodi:

 • evidenca podatkov o članih sveta zavoda;
 • evidenca o zaposlenih delavcih;
 • evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih;
 • evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in najemnih pogodbah;
 • evidenca podatkov o družinskih članih;
 • evidenca podatkov o izrabi delovnega časa;
 • evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja;
 • evidenca usposobljenosti za varstvo pred požarom;
 • evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih;
 • evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov;
 • evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o bolezni v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih;
 • evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov;
 • evidenca študentov in dijakov. 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 • Lekarniški informacijski sistem;
 • Finančno računovodski informacijski sistem. 


Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja 

Notranji akti zavoda: nahajajo se na upravi zavoda v klasični obliki.

 

 • Statut Javnega zavoda Lekarna Mozirje (za sprejem odgovoren Svet zavoda);
 • Poslovnik o delu sveta zavoda (za sprejem odgovoren Svet zavoda);
 • Pravilnik o računovodstvu (za sprejem odgovoren Svet zavoda);
 • Pravilniki in Navodila (za sprejem odgovoren direktor).

 Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega  značaja: v kolikor na podlagi predpisov o dostopu informacij do javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne Mozirje.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je: 

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja/ZDIJZ-UPB2/ (Ur.l. RS 51/06);
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS 24/16).

 

Javni razpisi: javni zavod vodi postopek javnega naročila »Skupno javno naročilo dobave zdravil za potrebe  11 javnih zavodov« za obdobje 4 let«.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Neposredni dostop

 

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko spletne strani http://www.lekarna-mozirje.si/, poglavje »Predstavitev- Informacije javnega značaja- Katalog informacij javnega značaja«. Za ogled spletnih strani je potreben internetni brskalnik.

V fizični obliki so informacije dostopne na upravi zavoda vsak delovni dan od 7.00 do 14.00 ure. Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki, predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 19. členom  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS 24/16). Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. Člena Zakona o dostopu do informacij javne-ga  značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za  posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

Dostop do informacij na podlagi posebne zahteve:

Prosilec lahko poda:
neformalno zahtevo, ki je brez pravnega varstva ali
formalno zahtevo (pisna ali ustna na zapisnik, z določeno vsebino in s pravnim varstvom).

 

Neformalno zahtevo lahko poda prosilec ustno, preko telefona ali elektronske pošte. Če zahtevana informacija ne vsebuje varovanih podatkov določenih v ZDIJZ bo zavod takšni zahtevi ugodil in prosilcu omogočil dostop do želenih informacij.

 

Formalna zahteva mora vsebovati navedbo organa, oziroma osebno ime prosilca,ki se mu informacija pošilja, naslov prosilca, opredelitev informacije s katero želi biti  seznanjen in na kakšen način se mu informacija posreduje (elektronski zapis, fotokopije).

Zahteva se  poda na:
e-naslov info@lekarna-mozirje.si
naslov zavoda: Lekarna Mozirje, Hribernikova ul.4, 3330 Mozirje
ali po telefonu 03 839 27 00

 

Dostopnost informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

V skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, so informacije javnega značaja, ki so posredovane v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (Ur.l. RS 24/16). Informacijo lahko na željo oziroma zahtevo tudi preberemo ali ustno obrazložimo.

 

 1. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Javni zavod Lekarna Mozirje je upravičen prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV), skladno z 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS 24/16).

 In sicer:


1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13.  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15.  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Celotna ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika za javno naročilo

JN 000984/2017 W01- obnova Lekarne Mozirje- izvedba del po sistemu »ključ v roke« okolju prijazno naročilo (13.2.2017).